Schrijf je
nu in!

PRIVACY STATEMENT PRO SOCCER ACADEMY

Pro Soccer Academy vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


1. Wie is verantwoordelijk voor de

verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft Pro Soccer Academy (hierna: “PSA” of
“wij”) hoe zij of de betreffende dienstverlener (welke genoemd staat bij de
geselecteerde dienstverlening) als verwerkingsverantwoordelijke met jouw
persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven
moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of PSA beschikt over wettige
middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een
betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer
bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerkenWij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons
verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je
gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons
in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en
voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met PSA een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende
persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens

  (telefoonnummers, e-mailadressen);

 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • Gegevens over jouw gebruik van

  onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van PSA of anderszins contact hebt met
ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het
precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als
persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
diensten te doen;

 • gegevens van jouw

  bankverbinding die je gebruikt hebt om de betaling voor onze producten of

 • gegevens die betrekking hebben

  op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

 • jouw communicatievoorkeuren en

  instellingen;

 • bij welke voetbalvereniging jij

  lid bent.


4. Verwerking van gegevens van
personen jonger dan 16 jaarWij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze activiteiten die jonger
dan 16 jaar zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat de verantwoordelijke
ouder/verzorger deze gegevens bewust met ons deelt om de persoon jonger dan 16
jaar deel te laten nemen aan activiteiten in het kader van onze
dienstverlening. Indien wij in twijfel trekken of een aanmelding daadwerkelijk
door een ouder/verzorger gedaan is, zullen wij de gegevens niet verwerken
voordat wij hier een bevestiging van hebben.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde
belangenDe verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende
grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst

  met jou

 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van

  algemeen belang

 5. Gerechtvaardigd belang van PSA

  of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame,
beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen
producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken
van persoonsgegevensPSA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.
Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel
5 van dit privacy statement.
administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
kader van wijzigingen of annuleringen in de door jou afgenomen
dienstverlening. [grondslag: 2 of 5].
om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie
is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
stemmen [grondslag: 5].
en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

 • Het opbouwen en onderhouden van

  de klantrelatie, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].

 • Het afhandelen van bestellingen

  (inclusief, maar niet per definitie facturering), het verwerken in financiële

 • Het bieden van klantenservice

  inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het

 • Het in bepaalde gevallen onderhouden

  van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het

 • Jou benaderen met aanbiedingen

  of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid

 • Het verbeteren van de inhoud

  van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te

 • Het (verder) ontwikkelen en

  verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].

 • Het voldoen aan wettelijke

  verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten

7. Delen met derden

PSA deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid
en/of zo lang als (i) jij klant bent bij PSA of interesse blijft tonen in de
diensten van PSA, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
(iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover
noodzakelijk.

9. Jouw rechten, waaronder het
recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben
vastgelegd. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@prosoccer-academy.nl,
PSA zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn.
Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van
jouw persoonsgegevens de volgende rechten:
is gebaseerd;
van PSA of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

 • het recht om jouw toestemming

  in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop

 • het recht om een klacht in te

  dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • het recht om jouw

  persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

 • het recht op verwijdering van

  jouw persoonsgegevens;

 • het recht op beperking van de

  jou betreffende verwerking;

 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar

  te maken tegen direct marketing;

 • het recht om bezwaar te maken

  tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten
toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is
gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ
(machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

10. Beveiliging en bescherming van
gegevensPSA past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel
mogelijk tegen te gaan. PSA heeft zowel technische als organisatorische
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze
beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. ContactVoor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement
kun je contact opnemen met:

Pro Soccer Academy

5144 HM Waalwijk

Nederland

info@prosoccer-academy.nl

12. WijzigingenDe manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of
hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij
ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
 Dit statement is voor
het laatst herzien op 1 oktober 2020